zwinięte białe ręczniki z zieloną rośliną położone na łóżku

Regulamin obiektu

 1. Do obowiązków Hotelu wynikających z umowy najmu należy:
  • utrzymanie w należytej czystości wynajętego pokoju i jego wyposażenia,
  • wymiana bielizny pościelowej przy każdym nowym wynajęciu pokoju,
  • wymiana bielizny pościelowej na życzenie Gościa,
  • wymiana ręczników na życzenie Gościa.
 2. Hotel jest zobowiązany zapewnić:
  • szybkie, sprawne i uprzejme wykonywanie usług na rzecz Gości hotelowych, a także bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku w Hotelu – przez podjęcie czynności mających na celu usunięcie usterek lub braków w ramach istniejących możliwości,
  • warunki pełnego wypoczynku Gościa, zwłaszcza nienaruszalność wynajętego pokoju, w szczególności przez nie wykonywanie bez zgody Gościa jakichkolwiek czynności w pokoju, np. sprzątanie, z wyłączeniem niezbędnych napraw.
 3. Hotel obowiązany jest do świadczenia na życzenie Gościa hotelowego nieodpłatnie następujących usług:
  • budzenia o wyznaczonej godzinie,
  • przyjmowania i doręczania korespondencji,
  • przyjmowania bagażu na przechowanie,
  • przyjmowania wartościowych przedmiotów w depozyt.
 4. Hotel obowiązany jest do poinformowania Gościa o cenie świadczonych usług poprzez wywieszenie w recepcji cennika aktualnego dla danej doby hotelowej. Cena za dobę zawiera: zakwaterowanie w pokoju hotelowym oraz śniadanie serwowane w Restauracji.
 5. Na życzenie Gościa hotelowego recepcja zobowiązana jest do wystawienia faktury VAT po podaniu NIP
 6. Gościom nie wymienionym w pkt. 5 recepcja wystawia paragony kasowe.
 7. Hotel powinien zapewnić udzielanie Gościom hotelowym interesujących ich informacji związanych z pobytem w danym mieście oraz planowaną dalszą podróżą, rozkładem jazdy, ważniejszymi adresami, programami imprez kulturalnych, sportowych itp.
 8. Odpowiedzialność Hotelu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.

INFORMACJE DLA GOŚCI HOTELOWYCH ORAZ WSKAZANIA
DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA PORZĄDKU W HOTELU.

 1. Osoba, która przybywa do Hotelu jest obowiązana zameldować się na pobyt
  czasowy w recepcji Hotelu.
 2. Gość hotelowy dokonuje meldunku na podstawie przedstawionego dokumentu tożsamości.
 3. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu (z góry) najpóźniej godzinę od przyjazdu.
 4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00, a kończy o godz. 12.00 dnia następnego.
 5. Wynajmując pomieszczenie hotelowe Gość określa czasookres pobytu w Hotelu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pomieszczenie zostało wynajęte na jedną dobę.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy zgłasza w recepcji do godz. 11.00 tego dnia, w którym upływa termin najmu pomieszczenia.
 7. Kierownik Hotelu może nie uwzględnić życzenia o przedłużenie okresu najmu pokoju ze względu na przyjęcie do realizacji wcześniejszych zamówień lub z innych ważnych przyczyn.
 8. W Hotelu należy zachować ciszę od godz. 22.00 do godz. 7.00 rano dnia następnego.
 9. Gość hotelowy nie jest upoważniony do przekazywania zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 10. Osoby nie meldowane w Hotelu nie mogą w nim przebywać w czasie od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
 11. Przyjmowanie wizyt przez Gości hotelowych mieszkających w pokojach wieloosobowych powinno odbywać się w zasadzie w pomieszczeniach ogólnego użytku.
 12. W pokojach hotelowych zabrania się używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną – nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.
 13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i osobiste, Gościom hotelowym nie wolno:
  • przechowywać w pokoju materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń,
  • palić tytoniu
 14. Przed opuszczeniem pokoju lub przed ułożeniem się do snu Gość hotelowy powinien:
  • zamknąć krany instalacji wodociągowej w pokoju i łazience,
  • zamknąć okna lub unieruchomić je przy pomocy odpowiednich haczyków,
  • wyłączyć urządzenia pobierające prąd elektryczny.
 15. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób. W przypadku zaistnienia szkody z winy Gościa jest on zobowiązany do zapłaty za szkodę wycenioną przez pracowników Hotelu w momencie zwalniania pokoju.